• +359895612046
  • hronist@abv.bg
  • English / Български

ЗА АВТОРИ


Излиза в списъка на рецензираните научни издания , в които се публикуват основни научни резултати , разработени дисертационни теми за придобиване на научни степени доктор и доктор на науките.

 

Авторът(е), самостоятелно насочвайки своята научна статия, приемат и редица задължение: предават на издателството неизключителните права върху използването на научната статия по пътя на нейното възпроизвеждане, използване на научната статия в цял обем или фрагментарно в съчетаване с всякакъв текст, фотографии или рисунки.Приема се становището, че тези статии  могат да бъдат публикувани( издателските номера на списанието) на интернет-сайта на списанието.Авторът(е) носи (ят) отговорност за неправомерно използване в научната статия на обекти с интелектуална собственост, обекти на авторското право, или „ноу-хау”в пълен обем, в съответствие с действащото законодателство на Р.България.

Авторът(е) потвърждава (ат), че насочвайки статията в издателството я публикуват за първи път, като не са  я насочвали преди това в друго списание.

Авторът (е) е съгласен (и) на обработка съгласно ЗЗЛД (закон за защита на личните данни) в сила от 01.01.2002 година (Обн. ДВ, бр.1 от 4 януари 2002 година) на своите персонални лични данни:

фамилия, име, презиме, научно звание, научна степен, длъжност, месторабота, място за обучение, контактна информация, свързана с мястото на работата или обучението, с цел публикуване на представената в списанието научна статия.Авторът(е потвърждава (ат),че насочената в списанието научна статия не съдържа сведения или информация с ограничен достъп и за нейното публикуване не се изисква изрично съгласие от М.О (министерството на отбраната), на други министерства или ведомства.

Авторът(е)на научната статия е запознат(и) и е съгласен (и) със следните условия:

– авторските права върху научната статия принадлежат на автора( е) на това печатно произведение;

– авторските  права върху номер на списанието( като цяло) принадлежат на учредителя на списанието;

– редакцията на списанието има право да предоставя материали от научните статии в Български, Руски и други чуждестранни организации, които обезпечават индексите за научно цитиране;

– редакцията на списанието има право да извършва необходимите уточнения или съкращения;

– възнаграждение (хонорар) за публикуване на статии  не се изплащат, материалите на научните статии, насочени в редакцията на списанието на авторите не се връщат.

При това авторите имат право да използват всички материали в техни следващи публикации, при условие, че бъде извършено коректно цитиране и авторски цитирания  по отношение на публикациите в нашето списание.

  

Пълно текстовите системни версии на списанието могат да бъдат намерени в свободен достъп в balkan-sci-review.com

ПЕРИОДИЧНОСТ

Печатната версия на списанието излиза на всеки 3 месеца и представлява 4 номера в година.

Електронната версия на списанието в пълно текстови режим  се публикува на сайта на списанието.

ПОЛИТИКА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

На читателите се предоставя възможност за открит достъп по отношение на пълно текстовите броеве в логиката на излизане на списанието, като се обезпечава по този начин свободен достъп към резултатите от научните изследвания, което от своя страна подпомага за глобалния обмен на знания.

  

Редакцията на списанието потвърждава своята съпричастност към ”Етическите правила, отнасящи се до публикациите в списанията и техните рецензии”.

1.0. ВЪВЕДЕНИЕ

В основата на професията на научния работник стой условието всички членове на това общество да притежават и проявяват „определен кодекс на поведение”, които да определи желателните форми на поведение на научния работник и произтичащите от това задължения по отношение един към друг, а така също и към останалите.Подобен кодекс е призван да обезпечи максимална полезност на науката както по отношение на собственото професионално общество, а така също и по отношение на цялото общество.Постъпателното движение в науката изисква съвместното овладяване на знания, дори тогава, когато се налага човек да се откаже от доминиращите в момента лични преимущества и основания.Съществува разбирането за определена отговорността, която носят редакторите, авторите и рецензентите за да се поддържат високи етически стандарти, отнасящи се до процеса на публикуване на научни статии в специализирани тематични списания.Настоящият документ има за цел да подчертае и акцентува върху най-важните моменти, свързани с подобна отговорност.

2.0. РЕДАКТОРИ (В ТОВА ЧИСЛО ЧЛЕНОВЕ НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ)
На  редакторите и членовете на  редакционни колегии се възлага изпълнението на следните задължения:
2.1.Да съобщават за постъпването в списанието на ръкопис в границите на няколко дни от момента на неговото получаване до  момента на обезпечаване на квалифицирано, добросъвестно и оперативно рецензиране на последния.
2.2. Обезпечаване на конфиденциалност в процеса на рецензиране не ръкописа, без да се разкриват каквито и да било детайли без изричното съгласие на автора по отношение на избраните рецензенти до момента на приемане на решение, свързано с това ще бъде ли публикуван ръкописа  или ще бъде отхвърлен.
2.3. Приемането на окончателното решение ще бъде ли публикуван даденият ръкопис или ще бъде отхвърлен.
2.4. Да са в състояние да решат въпроса, свързан с приемането на ръкописа за публикуване или за неговия отказ, като за целта приемат под внимание съображения за важността, оригиналността и яснотата на изложения материал, а така също и неговото съответствие на профила на даденото списание.
2.5. Да проявяват уважение към интелектуалната независимост на автора.
2.6. Да информират за всеки появил се или проявяващ се конфликт на интереси, който може да се прояви.В частност и в тези случаи, когато редактор се явява автор на представения ръкопис.В този случай ръкописът следва да се отправи към друг редактор за провеждането на независимо, внимателно рецензиране.
2.7. В никакъв случай да не използват в своите собствени изследвания на работи, отразени в представените, но все още не публикувани статии.
2.8. Да разглеждат възможността да се привличат за рецензиране на специалисти, посочени от самите автори.При което следва да се отчете възможността при подобен избор да се осигури на автора неправилен положителен  резултат(например, ако препоръчаният от автора рецензент се явява негов съавтор в предходни публикации или е бил научен ръководител).Редакторът си запазва правото да назначава по свой избор рецензенти, съобразно получилата се ситуация.
2.9. Да не привличат към рецензиране на тези рецензенти, които авторът изрично не желае, освен в случаите, когато редактора разполага с достатъчно убедителни аргументи в противовес на доводите на автора.
2.10. Да обезпечават конфиденциалност и друга информация, която касае рецензентите.Ако това е необходимо при решаването на въпроса, свързан с привличането на нов рецензент, то той би могъл да бъде информиран за имената на рецензентите преди него.
2.11. Да реагират на всяко едно проявление на некоректно научно поведение по пътя на консултирането с авторите.
2.12. Коректно да се отнасят към жалбите на авторите по повод  отказ от публикуване на представените ръкописи.
2.13. По необходимост да се съобразяват с изискванията за защита на информацията.
3.0. АВТОРИ
Универсално, прието повсеместно определение за авторство отсъства.Авторът като минимум следва да носи отговорност за определена част от изследването си.Честа да си автор на научен труд следва да бъде съизмерима с интелектуалният принос във формулираната концепция и начин за представяне на резултатите; в техния анализ и начина на интерпретиране на крайните изводи.Ако от друга страна отсъстват каквито и да било решения, които с достатъчно основание да бъдат отнесени към резултатите от дейността на конкретното лице, то  не бива да бъде удостояване с честа да бъде назовавано автор.Всички автори следва да приемат върху себе си отговорността пред обществото и научната общност  за съдържанието на своите работи.Между дисциплинарният характер на повечето от изследванията прави този процес още по-труден, като този проблем може да бъде разрешен по пътя на отчитането на индивидуалния принос на всеки един от авторите.
Авторите носят отговорност за изпълнението на следните изисквания:
3.1.Да проявяват честност при събирането и интерпретирането на научните данни и резултати.Редакторите, рецензентите и лицата, решаващи въпросите свързани с публикуването на дадена статия, имат правото да считат, че представената  (и публикувана) издателска работа не съдържа никакви недобросъвестни и/или потенциално лъжливи постановки, а така също и откровено измислени данни, заимствани материали, фалшиви цитати, неточни утвърждения за приетите приоритети, и че отсъства „скрито”, многократно публикуване   на едни и същи данни и некоректното присвояване на авторство.
Авторите не следва да нарушават авторските права на другите автори.В същото време авторите са длъжни:
3.2. Кратко и точно да описват своите изследвания и достатъчно обективно да обсъждат тяхната значимост.
3.3.По убедителен начин да признават по-рано публикувани работи, отнасящи се към темата на представения ръкопис, коректно да насочват към цитиранията, без да изопачават адресатите.
3.4. (а) Да избягват непродиктувано от необходимост раздробяване на своите работи и тяхното представяне в перспектива като няколко отделни ръкописа.Редакторите имат право да отхвърлят представените статии на основание непродиктувано от обстоятелствата раздробяване на основната статия.Да не участват в многократни публикации, когато две или повече статии се публикуват без точно цитиране една на друга, като в същото време се повтарят едни и същи хипотези, и данни, едни и същи пунктове и заключения.
3.5. По възможности да се публикуват няколко работи, отнасящи се към един и същ предмет, в едно и също списание, или в немногочислени няколко списания, за да се обезпечи максимално удобство за читателите.
3.6. Да се информират редакторите за разглежданите  ръкописи с близка тематика Копията на подобни ръкописи могат да бъдат поискани от авторите, за да използват като сведение за текущото състояние на тези ръкописи.
3.7. Да гарантират, че ръкописът е представен за публикуване само в едно списание.Недопустимо е един и същ ръкопис(или ръкописи, описващи едни и същи материали)  да бъдат представени за публикуване в повече от едно списание. журнал.Недопустимо е когато един автор представи ръкопис в едно списание, а по същото време неговият съавтор изпраща статия с идентично съдържание в друго списание.
3.8. Да проследят няма ли в представените ръкописи персонална критика от други учени.Като цяло критиката на работата на други учени може да се счита и за оправдана.Научната статия не следва да съдържа каквито и да е клеветнически, опозоряващи някого или някои аналогови материали.
3.9. Авторът е длъжен да отрази приносът на всички тези сътрудници, които са взели участие в работата.Участници, които са внесли значителен принос в изпълнението на даденото изследване, следва да станат съавтори. Автор, който е посочен в ръкописа като лице, с което следва да се извършва кореспонденция е длъжен да удостовери това обстоятелство,че всички лица, поименно представени като съавтори са съгласни ръкописа да се представи в редакцията за публикуване.Този автор подписва всички тези документи, засягащи авторското право , от името на всички автори на дадената работа.
3.10. Да указват в ръкописа всички източници на финансиране на дадената работа, а така също да заявят за възможни конфликти на интереси.
3.11. Ясно и конкретно да посочва в ръкописите на всички необичайни опасности, съпроводени с използваните химикали или оборудване, които са намерили място в описаните в статията експерименти.
3.12. В тези случай, когато публикуваното изследване е включвало провеждането на експерименти с животни или хора, е необходимо да се включат в раздела на ръкописа „Методи за експериментиране”, указания за това,че всички тези експерименти са проведени в съответствие с действащите в даденото научно учреждение правила и закони, и че съответния комитет(и) изрично е одобрил провеждането на дадените експерименти.Необходимо е така също изрично да се посочи, че при провежданите експерименти с хора е получено съответното разрешение

от изпитваните.
3.13. Да не предлагат рецензенти или съвместно работещи с авторите лица, за да се избегне получаването на пристрастни, положителни оценки.

4.0. РЕЦЕНЗЕНТИ
Рецензентите носят отговорност за изпълнение на следните задължения:
4.1. Да разглеждат своята работа върху ръкописа като конфиденциална по характер.В тези случай, когато рецензента се консултира със свои колеги по повод на рецензирана статия, то той е длъжен да информира за това си действие редактора.
4.2. Да върне или унищожи ръкопис, като информира редактора за това, че рецензентът счита себе си за недостатъчно квалифициран и не е в състояние да рецензира ръкописа в пределите на определеното за това време.
4.3. Да формулира и изнесе обективно съждение по повод на рецензираният ръкопис в пределите на определеното за това време.Рецензентът не следва да произнася в своята рецензия на каквито да е било критически забележки от частен характер.
4.4. Да върне на редактора ръкописа без отзив при наличието на конфликт на интереси.В частност рецензента не е длъжен да рецензира ръкопис на автори и ли съавтори, с които то се намира в тесни лични или професионални отношения.Ако възникнат обосновани съмнения в това, то следва да се отчете факта, че подобни отношения могат да повлияят върху заключението от рецензента.
4.5.Да обяснят своето съждение по повод рецензирания ръкопис като подкрепят своето съждение така, че редакторите и авторите да бъдат в състояние да разберат на какво основание и с какви аргументи е дадена оценка на статията.
4.6. Да информират редактора за всяко открито сходство между разглеждания ръкопис и публикувана вече или разглеждана в друго списание статия.
4.7. Да обезпечи конфиденциалност на всички непубликувани данни, тяхната интерпретация или друга информация, съдържаща се в статията, като не използва сведения , съдържащи се в рецензираната и все още не публикувана статия в свои бъдещи изследвания.
4.8. В границите на своята осведоменост да постави в известност редактора, по повод на факта, че в разглеждания ръкопис се съдържат по убедителен начин заимствани материали или фалшифицирани данни.
4.9. Да не оставя за себе си копия, като не копира рецензираните ръкописи във всяка една възможна форма, за да се избегне по този начин нарушаването на изискванията на документите, регулиращи авторските права.
4.10. Да съобщава за всички случаи на конфликт на интереси, които могат да възникнат.
5. ПРИМЕРИ НА НЕДОПУСТИМО ПОВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ
По долу са приведени примери за недопустима поведение при публикуването на научни материали.Това кратко изреждане не се явява изчерпателно.
– Лъжа: представяне на изфабрикувани резултати или произволно изменение на данни.
– Дублиране на представените ръкописи: представяне на един и същ ръкопис в две различни списания до този момент, когато бъде взето окончателно решение  за публикуване от редактора на това списание, което първо получава представения ръкопис.
– Едновременно представяне на две статии с много близко съдържание, без необходимото взаимно цитиране.
– Дублиране на публикации: публикация на една и съща статия в началото в едно списание, а след това публикация, а след това още веднъж в друго списание без необходимите за това цитирания .
– Неадекватно цитиране: неточно цитиране на сходни разработки на други автори.
– Плагиат: представяне на чужда разработка като своя.
– Само заимстване: повторна публикация на свой собствен материал, който е публикуван по-рано в друг литературен източник, без да се извърши цитиране на  по-ранната публикация.
В този случай, когато бъдат цитирани факти за подобно неправилно поведение, редакторите могат да наложат санкции на автора на съответния ръкопис.Тези санкции могат да бъдат в диапазона от незабавен отказ за публикуване, свързани с нарушаването на етичните правила, или строго предупреждение за съдбата на бъдещите статии на автора до забрана за публикуване за определен период от време.Редакторите могат да обърнат внимание на редакторите на сходни по тематика списания за фактите, свързани с нарушаването на етичните норми, имената на нарушителите и взетите мерки за спиране на подобна практика.Всяка кореспонденция, която се отнася до този или подобни случай на етичните правила се съхранява за 10 години.

(Взето от: Журнал аналитической химии. 2007. Т. 62, № 4. С. 441-444.)

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕТО НА РЕДАКЦИОННАТА ЕТИКА
• Редакторите следва да се отчитат, като са длъжни да вземат върху себе си отговорността за всичкото това, което те публикуват.
• Редакторите са длъжни да се произнесат справедливо и безпристрастно .Да бъдат независими от икономически интереси, като обезпечават справедлив и обективен процес на рецензиране.
• Редакторите следва да приемат и спазват редакционна политика, която поощрява максимална прозрачност и пълна, честа отчетност.
• Редакторите са длъжни да съхраняват цял оста на публикуваните записи, като едновременно с това могат да отправят откази на некоректните автори.
• Редакторите са длъжни критически да оценяват етическите норми на поведение на изследванията, свързани хора и животни.
• Рецензентите и авторите са длъжни да бъдат информирани какво се очаква от тях.
• Редакторите са длъжни да провеждат съответната политика, в частност да регулират редакционните конфликти на интереси.

 (Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010)

 

Attachments

To authors


Our journal was included in the list of peer-reviewed scientific journals in which the main scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Sciences (PhD) and Doctor of Sciences must be published.

 

The author(s) independently sending the scientific article, undertake the following obligations: they transfer the journal’s editions non-exclusive rights to use the scientific article by reproducing it, using the scientific article as whole or fragmentarily in combination with any text, photographs or drawings, full-text network versions of the numbers on the website of the journal.

The author(s) is (are) responsible for the misuse in the scientific article of intellectual property objects, copyright objects or „know-how“ in full in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

The author(s) confirm that the  article being sent is published first time and was not sent in another journals. The author(s) agrees to process their personal data in accordance Personal Data Protection Act (Personal Data Protection Act) in force since 01.01.2002 (updated SG  No. 1 of 4 January 2002): surname, name, second name, scientific degree, academic title, position, place(s) of work and/or training, contact information at the place of work and/or training, with a goal to publishing the article in the journal. The author (s) confirm that the scientific article being sent does not contain data or information with limited access and that it does not require the permission of the Ministry of Education or other ministries and departments for its publication.

The author(s) of the article is (are) familiar with and agree with the following conditions:

– the author’s rights for a scientific article belong to the author (s) of this article;

– copyrights to the journal number (in whole) belong to the founder of the journal;

– the editorial board of the journal has the right to provide the scientific articles to Russian and foreign organizations that provide indexes of scientific citation;

– the editorial board of the journal has the right to make the necessary clarifications and abbreviations;

– remuneration (fee) for published articles is not paid, materials of scientific articles sent to the editorial office are not returned to , author (s).

However, the authors have the right to use all materials in their subsequent publications, if it provided that a reference is made to publications in our journal.

 

Full-text network versions of issues of the scientific journal can be found in free access in balkan-sci-review.com

PERIODICITY

The printed version of the journal is published quarterly and has 4 issues per year.

The electronic version in full-text mode is published on the journal’s website.

POLICY OF FREE ACCESS

Readers are given free access to the full-text issues of the journal while it was published. Thus is provided free access to research results which facilitate for a global exchange of knowledge.

 

Editorial Board confirms commitment

„Ethical rules relating to publications in journals and to reviews of them“

1.0. INTRODUCTION

One of the foundations of the profession of a scientist is the acceptance by all members of this community of a certain „code of conduct“ which determines the desirable forms of behavior of the scientists and the duties of those who belong to this profession, in relation to each other and to the rest public. Such a code is designed to ensure the maximum usefulness of science both for society and for its own professional community. The progressive movement of science requires the joint mastering of knowledge, even though sometimes it requires the renunciation of immediate personal advantages. There is a certain responsibility of editors, authors and reviewers in order to maintain high ethical standards relating to the publication of articles in scientific journals. This document aims to emphasize the most important points related to such responsibility.

2.0. EDITORS (INCLUDING MEMBERS OF EDITORIAL BOARDS)

The editors and members of the editorial boards have the following duties:

2.1. Notify the receipt of the submitted manuscript within a few days from the receipt of the manuscript and provide a qualified, conscientious and operative review of the manuscript.

2.2. Ensure the confidentiality of the manuscript review process, not allowing any details to be disclosed without the permission of the author to anyone other than the designated reviewers, until a decision is made as to whether the manuscript will be published.

2.3. Make a final decision on whether this manuscript will be published or rejected.

2.4. To decide whether to accept the manuscript for publication or for refusal, taking into account only considerations of the importance, originality and clarity of the presentation of the material, as well as its correspondence to the profile of this journal.

2.5. Show respect for the intellectual independence of the author.

2.6. Notify any conflict of interest that may arise. In particular, in cases where the editor is the author of the submitted manuscript, this manuscript should be sent to another editor for independent, careful peer review.

2.7. We should not use the results of the work covered in the articles submitted but not yet published in our own studies.

2.8. Consider the possibility of reviewing articles by specialists recommended by the author himself. However, it is necessary to be sure that such a choice of the reviewer will not lead to a deliberately wrong positive result (for example, if the reviewer recommended by the author is his co-author in previous publications or his supervisor). In any case the editor reserves the right to appoint reviewers by his own choice.

2.9. Do not involve in reviewing those reviewers who are rejected by the author except for cases when the editor has different sufficiently valid reasons that outweigh the author’s arguments.

2.10. Ensure the confidentiality of names and other information relating to reviewers. When it is decided to recruit a new reviewer, the latter may be informed about the names of previous reviewers if this is necessary.

2.11. To react to any manifestations of incorrect scientific behavior by consultations with the author. This may entail the publication of a formal „refutation“ or correction.

2.12. Correctly treat the authors’ complaints about refusals to publish the submitted manuscripts.

2.13. Consider the requirements for the protection of information if it is necessary.

3.0. AUTHORS

There is no universal, generally accepted definition of authorship. As a minimum the author should be responsible for a certain part of the study. The honor of the authorship of scientific work should be commensurate with the intellectual contribution to the formulation of the concept and the form of presentation of results, to data analysis and writing work, but not necessarily to be related to data collection and other routine work. If there are no decisions that can reasonably be attributed to the performance of a particular person, then this person should not be honored to be the author of this work. All authors must assume the community responsibility for the content of their work. The interdisciplinary nature of most studies can make this difficult, but the problem can be resolved by taking into account the individual contributions of participants. The authors are responsible for meeting the following requirements:

3.1. To be honest when collecting and interpreting scientific data. Editors, reviewers, readers and persons who decide on the publication of this article have the right to believe that the submitted (and published) manuscript does not contain any unscrupulous and/or knowingly false statements, as well as any fictitious data, borrowed materials, erroneous references, false statements about priorities and that there is no „hidden“ multiple publication of the same data and incorrect attribution of authorship. Authors should not violate any copyright of others. At the same time, the authors must:

3.2. Briefly and accurately describe their research and fairly objectively discuss their significance.

3.3. Properly recognize previously published works relating to the subject of the submitted manuscript, indicating references correctly and citing them adequately. All relevant publications should be listed, and if other published sources are used, then authorizations must be obtained from authors in accordance with copyright laws.

3.4. (A) Avoid unnecessary fragmentation of their work and presentation in the form of several manuscripts. Editors have the right to reject the submitted articles on the basis of such unnecessary fragmentation. In particular, some section of the work should not split into several parts for publication in the form of short messages. (B) Do not participate in multiple publications when two or more articles are published without accurate references to each other and at the same time repeat the same hypotheses and data, the same points of discussion or conclusions. The previous publication of abstracts or preprints in the materials of scientific meetings does not preclude the subsequent submission of scientific materials for publication. However, precise data should be given on the time (date) of the presentation in this case.

3.5.  Publish several works relating to the same subject in the same journal or in a few magazines if it is possible in order to provide maximum convenience to the readers.

3.6. Inform the editors of the his manuscripts with similar topics about the publication by the same authors in any journal or about submitting their manuscript under consideration in another journal. Copies of manuscripts on a close subject may be requested from the authors, as well as information on the current state of these manuscripts.

3.7. Ensure that the manuscript is submitted for publication in only one journal. It is inadmissible to submit the same manuscript (or manuscripts describing essentially the same materials) simultaneously to more than one journal. It is also unacceptable that the author submits the manuscript to one journal, and his co-author simultaneously sends another article of the same content to another journal. For publication may be submitted manuscript whish includs a full description of previously published works, but in this case the author is obliged to inform the editor about the articles published earlier.

3.8. To trace, that there is no personal criticism of other scientists in the presented manuscript. However, criticism of the works of other scientists can be considered as justified. A scientific article should not contain any slanderous, disgraceful or any other similar material.

3.9. The author should reflect the contribution of all employees who participated in the work. Participants who have made a significant contribution to the implementation of this study should be co-authors. The author indicated in the manuscript as the person to be contacted should certify that all persons named as co-authors agree to submit the manuscript for publication. Also author assumes responsibility for the fact that the manuscript lists all co-authors (and only co-authors) of this work. The same author signs documents relating to copyright on behalf of all authors of this work.

3.10. To indicate in the manuscript all sources of funding for this work, and also to declare possible conflicts of interest.

3.11. Clear and specific indicate in the manuscript all the unusual dangers associated with chemicals or with equipment that are used in carrying out the experiments described in the article.

3.12. If the published study included animal or live experiments, then it is necessary to include in the section of the manuscript „Experimental methods“ an indication that all the experiments were carried out in accordance with the laws and regulations applicable to this matter in force in this scientific institution, as well as an indication that the relevant committee(s) of the scientific institution approved the conduct of these experiments. It is also necessary to include a special indication that all the experiments described on live subjects were given the appropriate permission and consent of the subjects. Referees may be asked by experts to comment in their reviews  all such circumstances.

3.13. Do not offer reviewers who currently work together with the author of the submitted manuscript, in order to avoid biased positive assessments.

4.0. REVIEWS

Reviewers are responsible for compliance with the following requirements:

4.1. Consider your work with the manuscript as confidential. If the reviewer consults with colleagues about the peer-reviewed manuscript, he must inform the editor about it.

4.2. To return or destroy the manuscript and inform the editor that the reviewer considers himself not enough qualified to review it or can not review the manuscript within the allotted time.

4.3. Make an objective judgment about the manuscript under review within the allotted time. The reviewer should not state any critical comments of a personal nature in his review.

4.4. Return the manuscript to the editor without review if there is a conflict of interest. In particular, the reviewer should not review the manuscripts if the author or co-author is the person with whom the reviewer is in close personal or professional relations, if there can be justified doubts that these relations can influence to the reviewer‘s conclusion.

4.5. Explain your judgment about the manuscript under review and reinforce your judgment so that the editors and authors can understand considerations on the basis of what these judgments were made and could argue an already published article if necessary.

4.6. Inform the editor about any similarity between the peer-reviewed manuscript and another article published or being considered in another journal.

4.7. Ensure the confidentiality of any unpublished data, its interpretation or other information contained in the article, and do not use the information contained in the peer-reviewed unpublished work in its own studies.

4.8. It is urgent to notify the editor that the manuscript in question contains borrowed materials or falsified data within his knowledge.

4.9. Do not keep copies and copy the peer-reviewed manuscripts in any form, in order to avoid violating the requirements of the copyrights regulating documents.

4.10. Report all cases of conflict of interest that may arise.

5. EXAMPLES OF UNACCEPTUAL BEHAVIOR IN SCIENCE OR VIOLATION OF ETHICAL STANDARDS

There are examples of unacceptable behavior below when publishing scientific materials. This short list is not exhaustive.

– Deception: the presentation of fabricated results, or the concealment or arbitrary modification of data.

– Duplication of submitted manuscripts: submission of the same manuscript in two different journals until the final decision to publish by the editor of the journal that was the first was made.

– Simultaneous presentation of two articles with very close content without the necessary cross-citation.

– Duplicate publication: publish the same article first in one journal, and then again in another journal without proper references and permissions.

– Inadequate citation: improper citation of related works of other authors.

– Plagiarism: a presentation of material taken from the work of other authors as his own work.

– Self-copying: re-publication of one’s own material, which was previously published in another literary source, without reference to an earlier publication.

If the facts of such misconduct are revealed, then the editors may impose sanctions on the authors of the corresponding manuscript. Such sanctions may cover the range from an immediate denial of publication because of a violation of the rules, or a severe warning to the author about the fate of his future publications, up to the prohibition on the submission of articles for a certain period. Editors can draw the attention of editors of similar journals, as well as other publishers, to violations of ethical norms and publish information about violation of ethical rules, names of violators of these rules and sanctions imposed on them. All correspondence pertaining to one or another case of violation of ethical rules should be kept for 10 years. The right to decide which sanctions should be applied in each case belongs to the editors. Members of respected editorial boards may be involved as advisers in the most difficult cases, but only if this does not make the decision-making process excessively long.

(Taken from: Journal of Analytical Chemistry. 2007 T. 62, No. 4. P. 441-444.)

 

 

REQUIREMENTS FOR COMPLIANCE WITH EDITORIAL ETHICS

  • Editors are accountable and must take responsibility for everything they publish.
  • Editors must make fair and impartial decisions that are independent of commercial interests and ensure a fair and appropriate peer review process.
  • Editors must adopt editorial policies that encourage maximum transparency and complete honest reporting.
  • Editors must protect the integrity of published records by issuing corrections and refusals if necessary, and pursuing suspects in research or publishing misconduct.
  • Editors should prevent the misconduct of reviewers and editorial staff.
  • Editors should critically evaluate the ethical standards of research in humans and animals.
  • Reviewers and authors should be aware of what is expected of them.
  • Editors should implement appropriate policies to regulate editorial conflicts of interest

(Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010)

 

Attachments

VOLUMES OF JOURNAL

БРОЙ НА СПИСАНИЯТА


Aрхив на списанията

Archive of Journal

Attachments

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ


Главен редактор: Василев Веселин Костов

Научен вектор на Балканите

 

Василев Веселин Костов е роден на 27 април 1949 г. в гр. Карнобат (Бургаска област, България). През 1971 г. е завършил философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност философия със специализация психология. След кратко учителстване в гимназия (1971 – 1973 г.) и военна служба (1973 – 1974 г. във ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново) постъпва в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1974 г.) като първия асистент по психология в университета, където протича и цялата му академична кариера. Бил е ръководител на катедра и зам.-декан на факултет. Преподавал е също така в още 18 български университети и филиали, както и в два чуждестранни университета (Братиславския – Словакия и Московския държавен психолого-педагогически университет).

През 1986 г. защитава кандидатска дисертация (доктор по психология) и през 1990 г. се хабилитира като доцент по педагогическа и възрастова психология, а през 2006 г. защитава дисертация за доктор на психологическите науки и през 2009 г. се хабилитира като професор по обща психология. Книгата на В. Василев „Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката“ (2007), която представя основното съдържание на докторската му дисертация, е отличена с първа награда на Съюза на учените в България в областта на хуманитарните науки за 2007 година.

Веселин Василев е автор на 166 научни публикации (в България, Русия, Чехия, Полша, Турция) от тях 16 книги: 3 монографии и13 учебници по психология за университети и средното училище. Публикациите му обхващат широк кръг области и проблеми на психологическата наука – обща (когнитивна и личностна), възрастова, педагогическа, социална, спортна, военна, управленска психология, психолингвистика, логика и др. Участвал е в световни, европейски и балкански научни конгреси и в десетки научни форуми в България.

Широк е тематичния обхват на преподавателската му дейност – изнасял е десетки лекционни курсове в почти всички основни области на психологията в бакалавърски и магистърски степени. Подготвил е 6 успешно защитили докторанти (от тях двама са чужденци), а в областта на издигнатата и разработвана от него концепция за праксиологическата рефлексия са защитени още 6 дисертации. Бил е член на Специализирания научен съвет по психология, кaкто и рецензент и/или член на научно жури при над 55 процедурите по защита на дисертации или хабилитации.

 

Телефон: +359 888 221 576

E-mail:  veselin_vasilev@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

 

Главен редактор

Василев Веселин Костов, доктор на психологическите науки, професор

(Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

 

Заместник главен редактор:

Абасова Къзългюл Ясин къзъ, доктор на философските науки, професор, заместник декан на факултета по социални науки и психология

(Бакински държавен университет, Баку, Азербайджан)

Ахаев Андрей Василиевич, доктор на педагогическите науки, професор

(Център за международно партньорство, Уст-Каменогорск, Казахстан)

Бакалова Зинаида Николаевна, доктор на филологическите науки, професор, професор към катедра „Руски език, речева култура и методи на тяхното преподаване“

(Самарски държавен социален и педагогически университет, Самара, Русия)

Билчак Василий Степанович, доктор на икономическите науки, професор, професор към катедра „Микроикономика“

(Вармийско-Мазурски университет, Олщин, Полша)

Зиядин Саябек Татибекович, доктор на икономическите науки, професор, директор на Центъра за икономически изследвания

(Казахски национален университет, Алмати, Казахстан)

Зографова Йоланда Костадинова, доктор, професор, департамент „Психология”, ръководител на секция ”Социална,трудова и организационна психология”, директор на института

(Българската академия на науките (БАН), Институт за изследване на населението и човека, София, България)

Иванов Георги Петков, доктор на педагогическите науки, професор, началник на отдел «Качество и акредитация»

(Тракийски университет, Стара Загора, България)

Клинков Геоорги Тодоров, PhD, главен асистент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, България)

Красич Даниела Костадинович, доктор, професор, заместник декан на педагогическия факултет

(Белградски университет, Сърбия)

Курилова Анастасия Александрова, доктор на икономическите науки, професор

(Толиятински държавен университет, Толияти, Русия)

Майхджик-Микула Джоана, доктор на педагогическите науки, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Мамичев Александър Юриевич, доктор на политическите науки, кандидат на юридическите науки, доцент, завеждащ катедра

„Теория и история на Руското и международно право”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Микляева Анастасия Владимировна, доктор на психологическите науки, доцент, професор към катедра „Човешка психология“

(Руски държавен педагогически университет, Санкт Петербург, Русия)

Минкова Ганета Минкова, доктор, професор

(Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България)

Осадченко Ина Ивановна, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански педагогически университет, Уман,Украйна)

Тарантей Виктор Петрович, доктор на педагогическите науки, професор

(Гродненски държавен университет, Гродно, Белорусия)

Цибранска-Костова Марияна, доктор на филологическите науки, професор, ръководител на Секция за история на българския език

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Шарипов Фаридун Файзулаевич, доктор на педагогическите науки, завеждащ общо университетската катедра по педагогика

(Таджикски национален университет, Душанбе, Таджикистан)

 

Редакционна колегия:

Борисов Галин Цоков, доктор, професор, заместник декан на педагогическия факултет, директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, катедра „Педагогика и  управлението на образованието”

(Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Пловдив, България)

Бочегова Наталия Николаевна, доктор на филологическите науки, доцент, декан на филологическия факултет

(Кургански държавен университет, Курган, Русия)

Бурмикина Ирина Викторовна, доктор на социологическите науки, професор, проректор по научната работа

(Липецки държавен педагогически университет, Липецк, Русия)

Васковска Галина Алексеевна, доктор на педагогическите науки, професор, ръководител на лабораторията по дидактика

(Институт по педагогика на Националната академия на педагогическите науки на Украйна, Киев, Украйна)

Гаджалова-Левтерова Дора Стойлова, доктор на педагогическите науки, професор

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Дамянов Бисер Илиев, доктор на изкуствознание, професор, ръководител на катедра „Естетическо възпитание”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Демченко Ирина Иванова, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Димитрова Теофана Валентинова, доктор, доцент, ръководител на катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Зарева Ирена Кирилова, доктор, професор, заместник-директор

Българската академия на науките (БАН), Институт за икономически изследвания, София, България)

Ибатова Айгул Зуфаровна, кандидат на педагогическите науки, доцент, доцент на катедра „Природни и хуманитарни науки“

(Тюменски индустриален университет, Тюмен, Русия)

Кирова Алла Валентиновна, доктор, професор, сектор „Макроикономика”, заместник-председател на Научния съвет
(Българската академия на науките (БАН), Институт за икономически изследвания, София, България)

Коберник Александър Михайлович, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Комар Таисия Василевна, доктор на психологическите науки, професор

(Хмелницки национален университет, Хмелницки, Украйна)

Коновалчук Валентина Ивановна, доктор на философските науки, доцент

(Черкаски областен институт за след дипломно образование на педагогическите работници, Черкаси, Украйна)

Костова Иванка Милкова, доктор, професор,катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Коцева Татяна Иванова, доктор, професор,

(Българската академия на науките (БАН), Институт за население и човек, София, България)

Линков Александър Йорданов, PhD,  доцент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, България)

Масюк Наталия Николаевна, доктор на икономическитке науки, професор от катедра „Управление”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Мотов Ирена, доктор на науките в отрасъл социална педагогика, професор

(Хуманитарно-икономическа Академия, Лодз, Полша)

Нестеряк Юрий Василевич, доктор на науките за държавното  управление, доцент

(Национален авиационен университет, Киев, Украйна)

Панаедова Галина Ивановна, доктор на икономическите науки, професор, професор от катедра „Данъчна политика и митници“

(Федерален университет на Северен Кавказ, Ставропол, Русия)

Розенберг Генадий Самуилович, член-кореспондент на Руската академия на науките, доктор на биологическите науки, професор,

(Институт по екология на Волжския басейн, Р.А.Н.Толияти,Русия)

Салкова Екатерина Гетова, доктор по право, доцент, ръководител на Секция „Наказателно правни науки”

(Българската академия на науките (БАН), Института  за държавата и правото, София, България)

Севастиянов Сергей Виталиевич, доктор на политическите науки, доцент, професор от катедрата по „Международни отношения”

(Далеко-източен федерален университет, Владивосток, Русия)

Станев Велин Стефанов, доктор, професор, катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Тсириготис Константинос, доктор на науките в отрасъл психология, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фелхнер Анджей, доктор на науките в отрасъл  по  история на образованието, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фиделюс Анна, доктор на науките в отрасъл специална педагогика, професор

(Университет Кардинал Стефан Вишински, Варшава, Полша)

Чепил Мария Мироновна, доктор на педагогическите науки, професор

(Драгобич държавен педагогически университет, Драгобич, Украйна)

Шьвитава Ирениуш, доктор на науките в отрасъл философия, професор

(Педагогически университет на името на КЕН, Краков, Полша)

Юнусов Ахат Ахнафович, доктор на юридическите науки, професор от катедра „Криминално право и процес”

(Казански иновационен университет, Казан, Русия)

Якунин Вадим Николаевич, доктор на историческите науки, професор, проректор по научната и иновационна дейност

(Поволжски държавен университет за обслужване, Толияти, Русия)

 

The editorial board


Chief Editor: Vasilev Veselin Kostov

Scientific Vector of the Balkans

 

Vasilev Veselin Kostov was born on April 27, 1949 in Karnobat (Burgas Region, Bulgaria). In 1971 he graduated from the Faculty of Philosophy and History at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”- specialty philosophy with specialization psychology. After brief teaching in high school (1971-1973) and military service (1973-1974 at Vasil Levski High School in Veliko Turnovo) he entered the Paisii Hilendarski University of Plovdiv (1974) as a first assistant professor of psychology at the university, where his entire academic career goes. He was the head of the department and deputy dean of the faculty. He has also taught at 18 other Bulgarian universities and branches, as well as at two foreign universities (Bratislava – Slovakia and Moscow State Psychological and Pedagogical University).

In 1986 he defended his PhD thesis (Doctor of Psychology) and in 1990 he was habilitated as Assistant Professor of Pedagogical and Age Psychology, and in 2006 he defended his PhD in Psychological Sciences and in 2009 he was habilitated as Professor of General psychology.
V. Vasilev’s book Reflection in Knowledge, Self-Knowledge and Practice (2007), which presents the main content of his doctoral dissertation, was awarded the first prize of the Union of Scientists in Bulgaria in the field of humanities in 2007.
Veselin Vassilev is the author of 166 scientific publications (in Bulgaria, Russia, Czech Republic, Poland, Turkey) of which 16 books: 3 monographs and 13 textbooks on psychology for universities and high schools.
His publications cover a wide range of fields and problems of psychological science – general (cognitive and personal), age, pedagogical, social, sports, military, management psychology, psycholinguistics, logic, and more. He has participated in world, European and Balkan scientific congresses and in dozens of scientific forums in Bulgaria.
He has a wide range of topics of his teaching activity – he has delivered dozens of lectures in almost all major fields of psychology in bachelor’s and master’s degrees.
He has prepared 6 successfully defended PhD students (two of them are foreigners), and in the field of the concept of praxiological reflection he has raised and developed, he has further defended 6 theses. He has been a member of the Specialized Scientific Council on Psychology, as well as a reviewer and / or a member of a scientific jury in over 55 dissertation or habilitation procedures.

 

Phone: +359 888 221 576

E-mail:  veselin_vasilev@abv.bg

 

INFORMATION ABOUT THE MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD

 

Chief Editor

Vassilev Veselin Kostov, Doctor of Psychological Sciences, Professor

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

 

Deputy Chief Editors:

Abbasova Kyzylgul Yasin kyzy, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Deputy Dean of the Faculty of Social Sciences and Psychology

(Baku State University, Baku, Azerbaijan)

Ahaev Andrey Vasilievich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Center for International Partnership, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)

Bakalova Zinaida Nikolaevna, Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department “Russian Language, Speech Culture and Methods of Their Teaching”

(Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia)

Bilchak Vasily Stepanovich, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Microeconomics

(Warmian-Masurian University in Olsztyn, Olsztyn, Poland)

Ziyadin Sayabek Tattibekovich, Doctor of Economics, Professor, Director of the Center for Economic Research

(Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan)

Zografova Yolanda Kostadinova, PhD, Professor, department „Psihology”, section leader «Social, Occupational and Organizational Psychology», Director of Institute

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Population and Human Research, Sofia, Bulgaria)

Ivanov Georgy Petkov, doctor of pedagogical sciences, professor, Head of Quality and Accreditation Department

(Thracian University, Stara Zagora, Bulgaria)

Klinkov Georgi Todorov, PhD, Chief Assistant

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Bulgaria)

Krasich Daniela Kostadinovic, PhD, Professor, Deputy Dean of the Faculty of Education

(Belgrade University, Serbia)

Kurilova Anastasia Aleksandrovna, Doctor of Economic Sciences, professor, Head of the Department  «Finance and Credit»

(Togliatti State University, Togliatti, Russia)

Majdjik-Mikula Joanna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)

Mamichev Alexey Jurievich, Doctor of Political Sciences, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of Department  „Theory and History of Russian and International Law“

(Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia)

Miklyaeva Anastasia Vladimirovna, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department «Human psychology»

(Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia)

Minkova Ganeta Minkova, Doctor, Professor

(University of Sofia, Sofia, Bulgaria)

Osadchenko Inna Ivanovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine)

Osadchenko Ina Ivanovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Uman Pedagogical University, Uman, Ukraine)

Tarantei Victor Petrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Grodno State University, Grodno, Belarus)

Tsibranska-Kostova Mariana, Ph.D in Philological Sciences, professor, head of section for history of Bulgarian language

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Bulgarian language «Prof. M. Andreichin», Sofia, Bulgaria)

Sharipov Faridun Fayzullayevich, Doctor of Pedagogical Sciences, the Head of Pedagogic Chair

(Tajik National University, Dushanbe, Tajikistan)

 

Editorial Board:

Borisov Galin Tsokov, PhD, Professor, Deputy Dean of the Pedagogical Faculty, Director of the Department for Qualification and Professional Development of Pedagogical Specialists, Department of Pedagogy and Management of Education

(Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria)

Bochegova Natalia Nikolaevna, Doctor of Philological Sciences, Dean of the Faculty of Philology

(Kurgan State University, Kurgan, Russia)

Burmykina Irina Viktorovna, Doctor of Social Sciences, Professor, Vice-rector for scientific work

(Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk, Russia)

Vaskovskaya Galina Alekseevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Laboratory «Didactics»

(Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine)

Gadjalova-Levterova Dora Stoilova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Plovdiv, Bulgaria)

Damyanov Biser Iliev, Doctor of Art Studies, Professor, Head of the Department of Aesthetic Education

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

Demchenko Irina Ivanova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Pedagogy

(Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine)

Dimitrova Teofana Valentinova, PhD, Associate Professor, Head of the Department of Marketing and International Economic Relations

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

Zareva Irena Kirilova, PhD, Professor, Deputy Director of Institute

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Economic Research, Sofia, Bulgaria)

Ibatova Aigul Zufarovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of „Natural Sciences and Humanities“

(Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia)

Kirova Alla Valentinovna, PhD, Professor, sector «Macroeconomics», Vice-Chairman of the Scientific Council

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Economic Research, Sofia, Bulgaria)

Kobernik Alexander Mikhailovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine)

Komar Taisia ​​Vassilevna, Doctor of Psychological Sciences, Professor

(Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine)

Konovalchuk Valentina Ivanovna, Doctor of Philosophical Science, Associate Professor

(Cherkasy Regional Institute for Graduate Education of Pedagogical Workers, Cherkasy, Ukraine)

Kostova Ivanka Milkova, PhD, Professor, Department of Marketing and International Economic Relations

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

Koceva Tatyana Ivanova, PhD, Professor

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute for Population and Human Research, Sofia, Bulgaria)

Linkov Alexander Yordanov, PhD, Associate Professor

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

Masyuk Natalia Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management

(Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia)

Motov Irena, Doctor of Social Pedagogy, Professor

(Humanities and Economics Academy, Lodz, Poland)

Nesterjiak Yuri Vasilevich, Doctor of Government Studies, Associate Professor

(National Aviation University, Kiev, Ukraine)

Panaedova Galina Ivanovna, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Tax Policy and Customs

(North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia)

Rosenberg Gennady Samuilovich, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor

(Institute of Ecology of Volga Basin of Russian Academy of Science, Togliatti, Russia)

Salkova Ekaterina Getova, PhD in law, associate professor, Head of section „Criminal Law Sciences“

(Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of State and Law, Sofia, Bulgaria)

Sevastyanov Sergey Vitalevich, Doctor of Political Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Relations

(Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia)

Stanev Velin Stefanov, PhD, Professor, Department of Marketing and International Economic Relations

(Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, Plovdiv, Bulgaria)

Tsirigotis Konstantinos, Doctor of Psychology, Professor

(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)

Fellhner Andrzej, Doctor of Science in Education History, Professor

(Jan Kochanovski University, Kielce, Poland)

Fidelius Anna, Doctor of Science in Special Education, Professor

(Cardinal Stefan Vishinski University, Warsaw, Poland)

Chepil Maria Mironovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

(Dragovic State Pedagogical University, Dragovic, Ukraine)

Shivitava Ireneush, PhD, Professor

(Pedagogical University in the name of KEN, Krakow, Poland)

Yunusov Ahat Akhnafovich, Doctor of Legal Sciences, Professor of the Criminal Law and Process Department

(Kazan University of Innovation, Kazan, Russia)

Yakunin Vadim Nikolaevich, Doctor of  Historical Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation

(Volga Region State University of Service, Togliatti, Russia)

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ


Условия за публикуване  на научни статии  от български и чужди автори

 „Научен вектор на Балканите”

 

Кратките изисквания към научните материали(образци за оформление на материалите и пълните изисквания за това са представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2019_09–BSR_HBR_SVB »

                                                                                                                         

Структурни  параметри:
Статиите следва да притежават елементи, отговарящи на следните параметри:
– Постановка на научния проблем в общ вид и нейната връзка с останалите систематизирани във времето научни и практически задачи.
– Анализ на последните изследвания и публикации, в които се разглеждат аспекти от този проблем, на базата на който залага автора; извеждане на неразрешените по-рано части от общия проблем.
– Формиране целите на статията (постановка на задачата).
– Изложение на основния материал от изследването с пълно обосноваване на получените научни резултати.
– Изводи, които произтичат от изследването и перспективи за по-нататъшно развитие на това научно направление.
– Списък на използваната литература.
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници  печатан текст  формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал – 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003 (задължително).
Ключовите думи  (три изречения) и анотация (не по-малко от  150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се  оформят при помощта на  редактора на формули «MathType» или «Microsoft Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава  80 мм (задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи УДК( универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
3. За проверка статията в антиплагиат се използва( задължително) линка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (резултатите се пазят при автора и се изпращат в издателството при поискване от редактора).
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември(септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)
Всички материали за публикуване се изпращат  на електронния адрес: hronist@abv.bg, scivectorbalkans@gmail.com (задължително следва да се укаже в кое именно списание и кое научно направление)

 

Етапи за рецензиране на статиите

За рецензиране се насочва всяка една статия, постъпила за публикуване в списанието „Балканско научно обозрение”.
Рецензирането на статиите- едностранно, сляпо(анонимно).Това означава,че на рецензента е известна фамилията на автора(е), а на автора фамилията не рецензента не се съобщава.

Отговорния секретар в течение на един ден след приемането на статията я предава на зам.редактора по съответстващото направление за назначаване на рецензенти.В качеството на рецензенти могат да бъдат търсени специалисти, притежаващи научната степен доктор или доктор на науките в съответния отрасъл на знание.Рецензентите може паралелно с това да са членове на редакционната колегия на списанието.

Заместник  редактора по съответното тематично направление в продължение на 3 дни подбира подходящия рецензент.За целта той се съобразява с научната област, към която спада научния ръкопис, националността на автора и неговата месторабота.Избира измежду членовете на редакционния съвет,тези  които са със  сходна на автора научна специалност, направление и националност.При необходимост се консултира с главния редактор, тогава когато се налага да се ползва тематичен рецензент, който не е в списъка на членовете на редакционния съвет, но е дал своето съгласие да бъде включен в разширения състав на рецензентите.

Със своите действия зам.главния редактор следва да избере такъв рецензент за първоначално сляпо рецензиране, че  да  гарантира процеса на безпристрастна оценка и да се покаже, че рецензентите са независими от авторите, т.е те не са свързани с една и съща институция.Като за целта може да поиска от рецензента обща информация доколко/в каква степен/познава въпросния автор, който ще рецензира.

Спазва основното правило да избере рецензент, който да не работи в една и съща институция с автора на научната публикация.

Отговорния редактор в деня на получаването на статията предава ръкописа на рецензента.
Рецензентът в течение на 3 седмици предоставя рецензията(като форма) в електронен вид на отговорния секретар на адрес:  hronist@abv.bg, scivectorbalkans@gmail.com
Рецензентът може да препоръча статията за публикуване; да препоръча статията да се публика, след като се извърши  доработки, отчитащи направените забележки; да отклони статията от публикуване.Ако рецензента предложи статията да се публикува след нейното доработване, или откаже нейното публикуване, то той в рецензията, която ще представи следва да спомене за обективните причини за подобни действия.Ако статията се препоръчва да се  публикува след нейната доработка, то отговорния секретар насочва ръкописа към автора.
След повторното получаване на статията (вече доработена от автора на базата на приетите забележки) отговорният секретар в границите на 1 ден предава ръкописа на този рецензент, който е правил първоначалната рецензия за повторно рецензиране.
В случаите, когато материалът е отклонен заместник главния редактор/отговорния секретар изпраща по пощата на автора рецензията и указание с възможност да се насочи статията за повторно рецензиране при изявено  желание от  автора.Фамилията на рецензента може да бъде посочена на автора само след писмено съгласие на рецензента.
В случай на повторно отклоняване от публикуване отговорния секретар отправя рецензията на автора по електронната   поща.Повече от 2 пъти конкретната статия не може да бъде рецензирана.
След рецензирането статията се предава за техническо редактиране.Техническият редактор може да отклони статията и да я върне на автора за доработка с основанието, че тя не отговаря на формалните изисквания. Освен това статията може да бъде отклонена от главния редактор/заместник главния редактор по съответното научно напраавление на базата на несъгласие с резултатите от рецензирането, проява на конфликт на интереси, нарушаване на етиката.

Разпространени причини за отказ от публикуване:
– статията лошо или неправилно е структурирана;
– статията е недостатъчно детайлизирана, за да могат читателите в пълна мярка да могат да разберат предложения от автора анализ;
– статията не притежава научна новост;
– в статията няма достатъчно количество актуални цитирания;
– статията съдържа теории, концепции или изводи, които неубедително се подкрепят с данни, аргументи или информация;
– статията не обезпечава достатъчно подробно описание на методите и материалите, които биха позволили на други учени да повторят вече направения експеримент;
– в статията отсъстват точни описания или хипотези: проверяеми хипотези, описание на експерименти, примери за статически или експериментални извадки;
– в статията лошо е описана методологията на провеждане на експериментите, или са допуснати фактологически грешки, или не е показан в пълнота статистическия анализ;
– качеството на езика на отговаря на изискванията за научна статия;
– статията съдържа необоснована критика по отношение на съществуващи фундаментални положения, общоприети теории и факти;
– статията притежава ясно изразен политически характер, съдържа несъвместими с общо приетите норми, положения и призиви.

Ако сте получили отказ
– обърнете внимание на въпросите, които са засегнати от редактора и рецензента;
– опишете всички изменения във Вашата статия в съответно писмо;
– изпълнете всички допълнителни експерименти или анализи, препоръчани от рецензента (ако прецените,че тези изменения няма да направят статията Ви по-добра, дайте подробно обяснение, защо считате така);
– в обратното писмо опишете отделно тези моменти, с които Вие сте съгласни с рецензента, и в които не сте съгласни с него;
– обезпечете точно и вежливо научно обосноваване на всички тези моменти, с които Вие не сте съгласни;
– стриктно изобразете всички Ваши изменения в документа, който сте приложили;
– върнете конструираната  по новому статия в срок, установен от редактора.

По-добре не избирайте друго списание, докато не се  е случило едно от следните събития:
 -редакторът Вие е дал отговор, че тематиката на Вашата работа като концепция не отговаря на тематиката на списанието;
– Вашата статия е отказана от публикуване, дори и след извършените от Вас доработки и отговори на въпросите на рецензента;
– Вие сте получили повече от два отказа от двама рецензенти и от редактора;
-процесът на разглеждане на ръкописа заема повече от регламентираното от списанието време и  по тази причина редактора и списанието не могат да ускорят този процес.В подобен случай много е важно да се осведоми редакцията,че Вие се отказвате от публикуването на статията в конкретното списание, преди да започнете да правите опити да го предоставите на друго такова.

Публикацията представлява сложен процес, затова Вие сте длъжни да бъдете готови да работите върху своята статия, да отговаряте на коментари и,както на редакторите, а така също и на рецензентите, като извършвате паралелно с това необходимите корекции в своята работа.

 

Attachments

Conditions of accommodation of scientific materials


The requirements for scientific publications by foreign authors

„Scientific Vector of the Balkans“

 

Short requirements to scientific materials (samples of materials and design more complete requirements are detailed in the „Status of the Journal“ and in archive «2019_09–BSR_HBR_SVB »

 

Structural parameters:                                                   

Articles must have required parts that followed next criteria:

– General formulation of the problem and its connection with important scientific and practical tasks.

– Analysis of recent researches and publications, which dealt with aspects of the problem and were used by the author; allocation unresolved parts of the general problem.

– Formulation of the purposes of the article (problem description).

– Presentation of the main research material with full justification of scientific results.

– Conclusion of the study and the prospects for further research in this direction.

– Bibliography.

Technical specifications:

File names:

LastName_directed_town (e.g. Stuart_law_Edinburg)

Total volume: 3-5 pages of printed text A-4 size (up to the list of references).

Standards: font Times New Roman, font size – 10, line spacing – 1, paragraph indent – 0.5 cm, all margins – 2 cm, list of references – IN ORDER OF APPEARANCE IN THE TEXT (not less than 20 titles), the text processor MS Word, type file – document Word 97-2003 (it is obligatory).

Keywords (three lines) and abstract (at least 150-200 words) in English and Russian.

Non-breaking spaces between the numbers, initials and surname.

Do not confuse the hyphen (-) and the intra-word dash (-).

Formulas are made through the formula editor «MathType» or «Microsoft Equation», the size of characters – 10 (it is obligatory), the length of the formulas should not exceed 80 mm (it is obligatory), Roman characters are typed in italic font, Greek characters – right font).

Figures made in vector graphics are to be placed in single object or grouped. Scanned drawings must be scanned with the resolution at least 300 dpi.

Reference Information:

1. To determine the UDC, you can use the following links:

А) http://teacode.com/online/udc/

Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm

2.For the translation into Russian or other languages, you can use the following links (BUT BE SURE TO GIVE AT PROOFREADING TO COMPETENT TRANSLATOR):

A) http://translate.yandex.ru/ (translates patronymic and degrees)

B) http://translate.google.com/

3. To check the article on anti-plagiarism (verification required) link:

A) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (results are stored by the author and are available to editors on request)

SEE SAMPLES IF THE QUESTION ARISES!

Materials are sent to the editors:

until  March 1 (March issue)

until June 1 (June issue)

until September 1 (September issue)

until  December 1 (December issue)

All materials for publication must be sent to the e-mail: hronist@abv.bg, scivectorbalkans@gmail.com (nesessarily indicate which journal and which scientific direction for)

 

Reviewing of the journal

Every paper submitted for publishing in journal “Azimuth of Scientific Researches: Pedagogy and Psychology” shall be reviewed.
Reviewing is blind (anonymous) on one side – the reviewer knows the names of the authors, while the authors do not know the names of the reviewers.
Within one day after the paper submission, the authorized secretary shall forward the paper to Deputy Editor responsible for a corresponding science field to select reviewers, who can be appointed from specialists with PhD or Doctor degree in the respective field of science. The members of the Editorial Board can be reviewers as well.
The Deputy Editor chooses a reviewer within three days. The authorized secretary forwards the manuscript to the reviewer within one day.

Deputy editor in the relevant thematic way within 3 days, provided there is a reference for the purpose of the scientific field, which is characterized by a certain scientific character and national competence of the author. scientific specialty, direction and nationality. If necessary, consult the editor-in-chief who is not on the list of members of the Editorial Board; consent to be included in the extension of the panel of reviewers.

By his actions, the Deputy Editor should select such a reviewer for an initial blind review to ensure the impartial evaluation process and to show that the reviewers are independent of the authors, ie they are not related to the same institution. for this purpose, may ask the reviewer for general information on how far he / she knows the author in question, who will review it.

It respects the basic rule of choosing a reviewer who does not work in the same institution as the author of the scientific publication.
The reviewer makes a review (fill in the form below), and he or she e-mails it to the authorized secretary (hronist@abv.bg, scivectorbalkans@gmail.com) within 3 weeks after he or she receives the paper.
The reviewer can recommend the paper to be accepted for publication; recommend it to be accepted for publication with revision; or recommend to decline the paper. If the reviewer recommends the paper to be accepted for publication with revision, or recommends the paper to be declined, he or she is to provide reasons for such decision in the review.
If the paper is recommended for publication with revision, the authorized secretary shall forward the review to the author for revision.
Upon receiving the revised paper the authorized secretary forwards the manuscript it to the same reviewer for another review within one day.
In case the material is declined, the authorized secretary e-mails the review to the author and points out the possibility of repeated reviewing at the author’s discretion. The reviewer’s name will be revealed to the author only by a written consent of the reviewer.
In case the paper is rejected for the second time, the authorized secretary e-mails the review to the author. The paper can not be reviewed more than two times.
The paper is forwarded for technical editing after reviewing. The Technical Editor can reject the paper and send it to the author for revision to make sure it meets all formal and technical requirements. The paper can be rejected by the Editor-in-Chief/Editor responsible for a specific science field for the reasons of his or her disagreement with the review, discovered conflict of interests, or violation of ethics.

Most common reasons for declining:

– the paper has poor or incorrect structure

– the paper is not enough detailed for readers to fully understand the analysis offered by the authors

– the paper has no scientific novelty

– the paper has not enough relevant references

– the paper contains theories, concepts or conclusions that are not properly substantiated by necessary data, argumentations or information

– the paper does not provide detailed enough description of methods and materials, which would allow other researchers to repeat the experiment

– the paper lacks clear descriptions or explanations of verifiable hypotheses, details and stages of experiments, examples of statistical or experimental samples

– the paper gives poor description of conducted experiments, or contains errors and mistakes, or does not include statistical analysis

– the paper is written with the language that does not meet the requirements to a scientific paper

– the paper contains unsubstantiated criticism towards the existing fundamental propositions, generally accepted theories and facts

– the paper has an expressed political character, and contains statements and appeals inconsistent with generally accepted norms.

If your paper was declined

– consider all the points that the editor and the reviewer have commented on;

– describe all the revisions made to your paper in your cover letter;

– conduct all additional experiments or analyses recommended by the reviewer (if you are sure that those changes will not make your paper better, please substantiate this opinion in detail);

– in the cover letter describe all the reviewer’s comments you agree with, and those you disagree with;

– provide polite and scientific substantiation of all the comments you do not agree with;

– please highlight all revisions and changes you made in your paper;

– send the revised manuscript together with your cover letter within the period of time set by the editor.

It is better not to choose another journal for your publication, unless either of the following happened:

– the editor sent you an answer that the subject matter of your paper does not fit the journal

– your paper was declined even after you have revised each comment and recommendation of the reviewer

– your paper was declined by two reviewers or the editor

– the process of manuscript consideration takes much more time than the journal standard procedure, and the editors can not expedite it. In this case, it is very important that you notify the editors that you decided not to publish your paper in this journal before you submit the paper for publishing in another journal.

Publication of a paper is a complicated process, and you are expected to be ready to work on your paper making sure conside

 

Attachments