• +359895612046
  • hronist@abv.bg
  • English / Български

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Главен редактор Линков Александър Йорданов

Научен вектор на Балканите

 

Линков Александър Йорданов е роден 01.02.1955 година в град Пловдив. В периода 1975-1980 година завършва Софийския университет «Климент Охридски» със специалност Педагогика. Той се дипломира като магистър по педагогика.

През периода от 1981 година до 1983 година завършва специализация по Сурдопедагогика в Института за усъвършенстване на учители в град София.

Заминава за обучение в Кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода от 1995-1996 година.Специализира по обучителни програми, свързани с философията на образованието.

До 1999 година е на свободна докторантура в Кралство Великобритания и Северна Ирландия.
За времето от 1980 година до 1983 година е редовен учител в няколко Пловдивски училища, в които преподава педагогика.

Преподавателската си дейност в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” започва през 1982 година.До 19888 година е хоноруван преподавател по педагогика.

През 1988 година е назначен за асистент по педагогика в същия университет.

Една година по-късно, през 1989 година е вече старши асистент.

През 1991 година след проведена атестация е назначен за главен асистент по педагогика в катедра „Педагогика и психология” на ПУ „Паисий Хилендарски” в град Пловдив.

Заема отговорната административна длъжност Заместник Декан на Свободния факултет в университета за времето от 1996-2000 година.

Защитава дисертация през 2015 година и придобива научната и образователна степен доктор по философия, PhD.

Придобива научното звание доцент по педагогика и теория на възпитанието през 2018 година.
Доцент,PhD Линков Александър Йорданов води академически лекции в 12 академични специалности по Педагогика, История на педагогиката, Увод в педагогиката, Теория на възпитанието, Специална педагогика.

Автор е на повече от 10 научни труда в това число учебници за ВУЗ, монографии, студии.Автор е на 50 научни статии, всички с висок IF.

Отправка в интернет: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/640/

Телефон: +359 0897837057;

E-mail: alexlinkov@yahoo.com

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

 Главен редактор

Линков Александър Йорданов, PhD,  доцент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Заместник главен редактор:

Абасова Къзългюл Ясин къзъ, доктор на философските науки, професор, заместник декан на факултета по социални науки и психология

(Бакински държавен университет, Баку, Азербайджан)

Берберян Ася Суреновна, доктор на психологическите науки, професор, завеждащ катедра „Психология”

(Руско-Арменски Славянски университет, Ереван, Армения)

Исламгулова Светлана Костадиновна, доктор на педагогическите науки, доцент, проректор по наука и акредитация

(Университет “Туран”, Алма-ата, Казахстан)

Клинков Геоорги Тодоров, PhD, главен асистент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Курилова Анастасия Александрова, доктор на икономическите науки, професор

(Толиятински държавен университет, Толияти, Русия)

Майхджик-Микула Джоана, доктор на педагогическите науки, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Мамичев Александър Юриевич, доктор на политическите науки, кандидат на юридическите науки, доцент, завеждащ катедра „Теория и история на Руското и международно право”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Осадченко Ина Ивановна, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански педагогически университет, Уман, Украйна)

Тарантей Виктор Петрович, доктор на педагогическите науки, професор

(Гродненски държавен университет, Гродно, Белорусия)

Шарипов Фаридун Файзулаевич, доктор на педагогическите науки, завеждащ общо университетската катедра по педагогика

(Таджикски национален университет, Душанбе, Таджикистан)

Редакционна колегия:

Борисов Галин Цоков, доктор, професор, заместник декан на педагогическия факултет, директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, катедра „Педагогика и  управлението на образованието”

(Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Пловдив,България)

Бурдева Таня Викторова, доктор, доцент, ръководител на катедра „Музика”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Бурмикина Ирина Викторовна, доктор на социологическите науки, професор, проректор по научната работа

(Липецки държавен педагогически университет, Липецк, Русия)

Василев Веселин Костов, доктор на психологическите науки, професор

(Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Васковска Галина Алексеевна, доктор на педагогическите науки, професор, старши научен сътрудник, завеждаща отдел „Дидактика“

(Институт по педагогика към Националната Академия за педагогически науки на Украйна, Киев, Украйна)

Дамянов Бисер Илиев, доктор на изкуствознание, професор, ръководител на катедра „Естетическо възпитание”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Демченко Ирина Иванова, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Джабарова Юлия Владимирова, доктор, доцент, заместник декан на факултета по икономически и социални науки

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Димитрова Теофана Валентинова, доктор, доцент, ръководител на катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Зибарев Александър Григориевич, член-кореспондент на Руската академия на науките, доктор на икономическите науки, професор, главен научен сътрудник

(Институт по екология на Волжския басейн Р.А.Н., Толияти, Русия)

Коберник Александър Миколайович, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Комар Таисия Василевна, доктор на психологическите науки, професор

(Хмелницки национален университет, Хмелницки, Украйна)

Коновалчук Валентина Ивановна, доктор на философските науки, доцент

(Черкаски областен институт за след дипломно образование на педагогическите работници, Черкаси, Украйна)

Коростелев Александър Алексеевич, доктор на педагогическите науки, доцент, професор към катедра „Педагогика и методика на преподаването”

(Толятински държавен университет, Толияти, Русия)

Костова Иванка Милкова, доктор, професор, катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Масюк Наталия Николаевна, доктор на икономическитке науки, професор от катедра „Управление”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Мордовцев Андрей Юриевич, доктор на юридическите науки, професор от катедра „Теория и история на Руското и международно право”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Мотов Ирена, доктор на науките в отрасъл социална педагогика, професор

(Хуманитарно-икономическа Академия, Лодз, Полша)

Нестеряк Юрий Василевич, доктор на науките за държавното  управление, доцент

(Национален авиационен университет, Киев, Украйна)

Розенберг Генадий Самуилович, член-кореспондент на Руската академия на науките, доктор на биологическите науки, професор

(Институт по екология на Волжския басейн Р.А.Н., Толияти, Русия)

Севастиянов Сергей Виталиевич, доктор на политическите науки, доцент, професор от катедрата по „Международни отношения”

(Далеко-източен федерален университет, Владивосток, Русия)

Станев Велин Стефанов, доктор, професор, катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Тсириготис Константинос, доктор на науките в отрасъл психология, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фелхнер Анджей, доктор на науките в отрасъл  по  история на образованието, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фиделюс Анна, доктор на науките в отрасъл специална педагогика, професор

(Университет Кардинал Стефан Вишински, Варшава, Полша)

Чепил Мария Мироновна, доктор на педагогическите науки, професор

(Драгобич държавен педагогически университет, Драгобич, Украйна)

Шьвитава Ирениуш, доктор на науките в отрасъл философия, професор

(Педагогически университет на името на КЕН, Краков, Полша)

Юнусов Ахат Ахнафович, доктор на юридическите науки, професор от катедра „Криминално право и процес”

(Казански иновационен университет, Казан, Русия)

Якунин Вадим Николаевич, доктор на историческите науки, професор, проректор по научната и иновационна дейност

(Поволжски държавен университет за обслужване, Толияти,Русия)

Янев Борян Георгиев, доктор, доцент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)